Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים כפרי: הושעיה, הרחבת הישוב

הישוב הושעיה הינו ישוב קהילתי-דתי, מבוסס, מטופח ומבוקש, הממוקם בסמוך לכביש 77 ליד הישוב ציפורי ואזור התעשיה "ציפורית". חלק משטחי הישוב לא מנוצלים, וקיימות שכונות שזקוקות לתכנון מחדש. לישוב כביש גישה חדש ברמה גבוהה מכביש 77. 

מטרות הבדיקה:

א. התכנות לתכנון תכנית מפורטת ליישוב (רה-תכנון).

ב. הגדלת מספר יחידות הדיור בישוב ל- 700, ובשלבים עד ל- 1,000- 1,200 יחידות דיור, תוך בדיקת צפי שווק מגרשים אלה.

סוגיות עיקריות:

בדיקת מצב פיזי ותכנוני קיים, תוך התייחסות לתכניות מתאר ארצית תמ"א 35 שמגבילות את מספר יחידות הדיור ל- 600, ותמיכת מתכנן המחוז במגבלות אלה. 

התייחסות לקרבת הישוב לגן הלאומי צפורי ולאפשרות להימצאות עתיקות בשטח, לשמורת טבע יער הסוללים, ולקיומו של הבסיס הצבאי המוקם בשכנות לישוב העלול לפגוע ברמת האטרקטיביות של הישוב ולפגום בביקושים למגורים בו. כמו כן – נערכה בדיקה כלכלית של עלויות פיתוח צפויות, ערכי קרקע צפויים וקביעת כדאיות כלכלית של הפיתוח בחלופות שונות.

המלצות:

הומלץ על תכנון מחודש לישוב בשלבים:

שלב א'- במסגרת גבולות הישוב, תכנון מחדש של שכונות מסוימות והגדרת שמושים ואופיים ברחבי הישוב – אזור תעסוקה ומלאכה שיושמש, ושטח לתיירות ונופש שנמצא בשלבי תכנון.

במקביל: להתחיל לקדם הכנת תכנית אב לישוב, שתגדיל את מכסת המגורים בשלביות. עם השלמתה, היא תוסב לתכנית סטטוטורית.

הושעיה גדול

 

 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן