Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

תעסוקה ומסחר: יקנעם עילית, הרחבת אזור תעסוקה והוספת יחידות ארוח לתכנית פארק נופש

המתחם מהווה חטיבת קרקע בשטח כ- 400 דונם מצפון מערב לכביש 70. רובו ככולו מיוער. מצפון מזרח למתחם - אזור תעשיה של יקנעם עלית. במתחם תכנית מאושרת לפארק נופש יערני.

מטרות הבדיקה:

א. התכנות תכנונית וכלכלית להוספת 70-100 יחידות ארוח בתוך שטח תכנית מאושרת לפארק נופש יערני.

ב. בחינת אפשרות הוספת יעודי תעסוקה בצמוד לתכנית קיימת.

סוגיות עיקריות:

בדיקת מצב פיזי ותכנוני קיים, תוך שימת דגש על תכניות מתאר ארציות ומחוזית, המגדירות את רוב השטח כאזור בעל רגישות נופית-סביבתית גבוהה ומייעדות את חלקו ליער. כך גם קרבתו לפארק לאומי מוכרז. התייחסות לנושאי נגישות ועומסי תנועה שיש להתמודד איתם עם תוספת מסת בינוי גדולה ולמגבלות הנובעות מתשתיות היוצרות מגבלות בניה – קו מתח גבוה וקו דלק.

כמו כן – נערכה בדיקה כלכלית שכללה עלויות פיתוח צפויות, ערכי קרקע צפויים וקבעה את הכדאיות הכלכלית של הפיתוח  לשימושי תיירות ולשימושי תעסוקה, בחלקי המתחם השונים. 

לא נמצאה כדאיות כלכלית מובהקת לפיתוח התיירותי. לעומת זאת, נמצאה כדאיות כלכלית מובהקת לפיתוח לתעסוקה.

המלצות:

קידום שתי תכניות נפרדות:

תכנית לתעסוקה, בשטח 25 דונם, ובשטחי בניה של כ- 50,000 מ"ר. מתחם תעסוקה זה יוצא לשווק בשלב האחרון של פיתוח אזורי התעשיה בישוב.

כמו כן, תקודם תכנית שתחזיר ייעודי האכסון התיירותי (70-100 יחידות ארוח) לפארק, במסגרת גבולות התכנית המאושרת, אך הקרקע לפרוייקט תוקצה רק לאחר הצגת תכנית עסקית על ידי יזמים בכח.

יקנעם

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן