Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים מוטי תיירות: שכונה בבית שאן

המתחם שנבדק ממוקם במזרח העיר, שטחו כ-400 דונם, והוא מכיל בתוכו אצטדיון כדורגל, מחנה צבאי ומבני תעשיה, לצד שטחים פתוחים נרחבים. המתחם מאופיין במדרגה טופוגרפית תלולה הנמשכת לאורכו.

מטרות הבדיקה:

התכנות כלכלית ושיווקית להקמת שכונת מגורים צמודת קרקע מוטת תיירות, על פי פרוגרמה שהוצעה על ידי רמ"י.

סוגיות עיקריות:

בדיקת מצב פיזי ותכנוני קיים, כולל תכניות ותכנון אסטרטגי לקידום הפעילות התיירותית בעיר. התייחסות לתחרות מהישובים הסמוכים ומחסור בהיצע של דיור אטרקטיבי, וכן מחסור חמור במקומות עבודה בעיר. כמו כן – התייחסות לצורך לבצע סקר ארכיאולוגי לפני כל פעולה, בהינתן שכל האזור משופע בממצאים ובאתרים ארכיאולוגיים שעדיין לא נבדקו, הצורך בהעתקת איצטדיון הכדורגל והמחנה הצבאי, אם יוחלט לפתח את כל המתחם, והצורך בחיבורי תשתיות חסרות. עריכת סקירת בעלויות בקרקע, כולל מחלקות בודדות בבעלות פרטית של הוואקף ואחרים, שעלולות להוות מכשול לרצף התכנוני. בדיקת התכנות וכדאיות כלכלית לפרוגרמה המוצעת. הטמעת  התייחסות כל הגורמים הרלוונטיים.

המלצות:

הבדיקה העלתה שאין התכנות לפרוגרמה המוצעת. הומלץ על שלביות פיתוח, והגדרת סל זכויות ושימושים מותרים בשטחי המגורים מוטי התיירות.

כמו כן הומלץ על הטמעת "תכנון נושאי" בתכנית, כגון בי"ס לפסיפס, מרכז צפרות וכו'. לבסוף, הומלץ לשמור אופציה של פיתוח שכונת צמודי קרקע רגילה.

מגורים מוטי תיירות בית שאן

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן