Sidebar

צוות אתוס הוביל בשנים האחרונות תהליכי הכנת תכניות אב לשבילי אופניים ברמה העירונית וכן מנהל תהליכי תכנון מפורט של שבילי אופניים במגוון רשויות: ירושלים, רמת גן, בת ים, נתניה, גדרה, מעלה אדומים, ירוחם ועוד. הכנת תכניות אב לשבילי אופניים משמשות בעיקר לצרכי יוממות והחלפת תחבורה מוטורית, אך גם כוללות קישורים ומהוות מנוף לצורך קידום ופיתוח תחום הספורט בשטחים הירוקים והפתוחים. המטרה הינה לגבש מערכת תוואי אופניים בישוב לחיבור שכונות המגורים אל מוקדים עירוניים, מוסדות חינוך, מוקדי הציבור, התעסוקה ומסופי התחבורה וכן אתרי בילוי ופנאי בישוב. אלה יכולים להתחבר לתוואי רכיבה מחוץ לתחום המבונה לצרכי רכיבת פנאי וספורט. תוצר התכנית- שלד תוואי אופניים ברמה ישובית- בהתאם להנחיות המעודכנות של משרד התחבורה, אשר מאפשר להנהלת הישוב לקדם בשלבים- תכנון וביצוע של פריסת מערך עירוני ייחודי של נתיבים ושבילים לרוכבי אופניים. בנוסף- הכנת פרוגרמה עירונית להקצאת מתקני חניה לאופניים על-פי תקן חניה רלבנטי וכן תשריט הכולל מיקומים להצבת מתקני החניה.

F

 התהליך כולל שלושה שלבים עיקריים:
1. ניתוח ישובי, תנועתי ופיזי-

  • הגדרת קריטריונים למאפיינים שמשפיעים על שימוש ועידוד רכיבה.
  • מתודולוגיה לבדיקת פוטנציאל הביקושים בכל אזור.
  • לימוד המערך התנועתי במרחב המיועד לקליטת השבילים.

2. הצעת חלופות ובדיקת ישימות

  • הצעת חלופות תוואים לבדיקה.
  • בדיקת היתכנות של חתכים לשילוב שבילי אופניים בזכות הדרך.

F3 F2 F1

.

3. הכנת תכנית מסכמת

  • מערך תוואים סופי, כולל תשריט המציג את מערך תוואי האופניים.
  • חתכים עקרוניים לכל מקטעי הרחובות בהם מתוכננים תוואי אופניים.
  • תשריט שלבי ביצוע מומלצים.
  • פרוגרמה ותשריט למיקום מתקני חניית אופניים.