Sidebar

 תכניות מתאר מקומיות | תכניות מפורטות | עיצוב עירוני


תכניות מתאר מקומיות נערכות לכל ישוב כל 15-20 שנה, והשלמתן אורכת 3-5 שנים. הן נסמכות על חזון הישוב, שמתגבש לאחר הליך של לימוד מעמיק ומורכב של המצב הקיים ופעולות מקצועיות של שיתוף ציבור, הנערכות על ידי יועץ מומחה. לצורך ניתוח המצב הקיים, על המתכנן להצליב נתונים וליצור מארג רב מימדי של תמונת המצב הקיים, המורכבת מהנתונים המתקבלים מצוות יועצים האמון על דיסציפלינות רבות ושונות: הבנת השלד והמרקם העירוני, המערכת הנופית (כולל ניתוח שטחים צבוריים פתוחים, גנים, פארקים וכדומה, כמו גם ניתוח נצפות מחוץ לישוב ומתוכו), הנתונים הסביבתיים והאקלימיים (סימון שטחים בעלי ערך סביבתי גבוה, שיש להגן עליהם ולהתחשב בהם בעת התכנון, הבנה מרחבית של הסובב, כולל מסדרונות אקולוגיים, תוואי נדידת ציפורים, מטרדים קיימים או כאלה שעלולים להווצר בנסיבות מסויימות, ניתוח אקלימי בישובים בהם קיימת בעייה אקלימית), סטטוטוריקה (על כל תכניות המתאר הארציות, המחוזיות והמקומיות החלות על שטח העיר, המורות על יעדי אוכלוסיה, צפיפות מגורים, מסמנות מיקומים של יערות, גנים לאומיים, מערכות תנועה ותשתיות, נחלים ומגבלות הבניה לארכם, מרחקים מבארות מים, מסלולי https://www.viagrageneriquefr24.com/viagra-generique-prix/ המראה ונחיתה של מטוסים, מגבלות צה"ל ועוד ועוד..), חברה (הכוללת הבנת המערכת החברתית-קהילתית וצרכיה, אפיון מוסדות ציבור וחינוך וכדומה), דמוגרפיה (מגמות וסיבותיהן, אפיון סוציו-אקונומי של האוכלוסיה), כלכלה (הכוללת, בין השאר, ניתוח מקומות תעסוקה בישוב ובסביבתו, תחרות אזורית, צרכים ייחודיים של האוכלוסיה, אם מדובר, למשל, בישובים חרדיים או בישובי מיעוטים ועוד), ארכיאולוגיה (קשה למצוא ישובים בארצנו שאין בהם אתרים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות זו או אחרת), שימור (ממבנים בעלי ערך אדריכלי או היסטורי, ועד מתחמים ומרקמים שלמים), גאולוגיה (לצורך הבנת תמונת הרגישות הסייסמית של הקרקע בישוב, או סכנות גלישת קרקע וכדומה), דרכים ותנועה (כולל גישה וכניסות לישוב, מערך הדרכים הפנימיות, הכבישים המסוכנים, הצמתים ועמסי התנועה הקיימים והצפויים, התחבורה הציבורית, הרגלי הנסיעה של האוכלוסיה וכדומה), מערכות חשמל ותשתיות ברמות השונות ועוד. לאחר השלמת ניתוח המצב הקיים וגיבוש חזון הישוב, נדרשת מהמתכנן וצוות היועצים שלו להגיע לקביעה של פרוגרמה: מה צריך להיות מתוכנן בעיר, וכמה. לאחר מכן, מתבצע שלב הכנת החלופות – ה"איך" – בו מוצעות חלופות תכנון, המציגות דרכים שונות לתכנון, המשלב את הרצונות ומנסה ליישב את הסתירות. החלופה הנבחרת, שהיא בדרך כלל איחוד של מספר רעיונות מחלופות שונות, מתגבשת סופית לכדי מסמך סטטוטורי, המהווה מסמך משפטי לכל עניין ודבר, ואשר על פיו תתוכנן העיר במהלך השנים הבאות.

Picture2Picture3Picture1