Sidebar

ניהול תכנון נדרש לקידום וייעול הליך התכנון בתכניות סטטוטוריות מורכבות ורב-מערכתיות, ברמותיהן השונות – החל מתכנית מתאר ארצית וכלה בתכניות מפורטות למיניהן. ניהול התכנון כולל תאומים עם גופי התכנון השונים, עם מערכות מוניציפליות, תאום בין גורמי תכנון מקצועיים, הסרת חסמים, סיוע בקידום תכניות מקבילות העלולות לעכב קידום התכנית וכדומה.

חברת אתוס מתמחה בניהול ואינטגרציה של פרויקטים מורכבים ורב תחומיים וכן תאום בין יועצים ממגוון דיסציפלינות מקצועיות. צוות ניהול התכנון מורכב ממתכנני ערים, אדריכלים ויועצים סביבתיים. בשל שילוב ייחודי זה, יחד עם ניסיון רב בהובלת פרויקטים מורכבים לפי מדיניות ושיטת עבודה מובנית, חברת אתוס הינה חברה מובילה בתחום. 

חברת אתוס משמשת כחברה מנהלת מתכננת של משרד הבנוי והשיכון, מובילה מספר תכניות מתאר עבור מינהל התכנון, מנהלת תכנון עבור הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב  וכן מנהלת תכנון במספר רב של תכניות עבור גופים ציבוריים נוספים והמגזר הפרטי.

 

Picture4

 

 

Picture5Picture6