Sidebar

סקרים ובדיקות היתכנות


סקרים ובדיקות התכנות לתכניות סטטוטוריות נדרשות כדי לקבוע, במידה גדולה של סבירות, אם נכון יהיה לקדם תכניות באתרים מסויימים. בדיקות אלה מתקיימות ברזולוציות שונות – מבדיקות עומק פרטניות, לבדיקות של go – no go ומה שביניהן. לעיתים, בדיקות אלה מורחבות ובמסגרתן מוצעת הפרוגרמה המומלצת לשימושים באתר ולהיקפם.

אין בדיקת התכנות אחת דומה לאחרת, שכן תמיד יש להעמיק בהבנת המצב הקיים בהקשרים הנרחבים ביותר – לעתים אף ארציים ובין לאומיים (כמו בעלויות קרקע היסטוריות של הממלכה ההאשמית), כמו גם בהקשרים הנקודתיים המקומיים, שיכולים להפוך את קערת התכנון על פיה (גילוי של בסיס צבאי היסטורי, שכולם שכחו מקיומו, עשוי לבטל תכנית מוצלחת ואיכותית, רק בגלל עלויות טיהור הקרקע מהבנזין שנספג בה בזמנו).

על מנת להגיע לתוצאות מדוייקות בבדיקות ההתכנות, חייב המתכנן לחקור את המצב הקיים באופן שיכסה את כל הסוגיות האפשריות – פיזיות, הנדסיות, כלכליות, סביבתיות, היסטוריות ועוד, להצליב את הידע והמסקנות עם הרצונות של יזמי התכנון (במקרה זה רשות מקרקעי ישראל), ולהגיע להמלצות מיטביות.
בשנים 2003-2007 נערכו כ-60 בדיקות התכנות עבור רשות מקרקעי ישראל לגבי המתחמים השונים. בשנה האחרונה הוחל שוב בביצוע בדיקות התכנות כאלה ועד כה בוצעו או נמצאו בהליכי ביצוע עוד כ-10 בדיקות התכנות.

 סקרים ובדיקות התכנות


מחקר יישומי


 בשיתוף עם מתכננת ערים שרון לוי, אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ, ד"ר אדר' טליה מרגלית – אוניברסיטת ת"א, ד"ר אדר' אפרת בלומנפלד-ליברטל - אוניברסיטת ת"א  ויועצת חברתית חגית נעלי יוסף מחברת viaplan.


תכנון ובניה של שכונות בצפיפות גבוהה הופך לכלי מדיניות מרכזי בהתמודדות עם משבר הדיור והמחסור הגדל בשטחי קרקע פנויים לפיתוח.

האגף להתחדשות עירונית במשהב"ש הזמין עבודת מחקר, שתסייע בניסוח  מערכת של אמות מידה להערכת האיכות של תכניות בצפיפות גבוהה – תכניות חדשות או תכניות התחדשות עירונית.  זאת, כדי שלמתכננים, כמו גם לקובעי מדיניות ולבודקי תכניות, יהיו כלים לתכנון ולבדיקה של תכניות אלו.

המחקר החל בסקר ספרות עולמי וארצי נרחב, בו מופו אמות מידה להערכת בניה צפופה, לפי נושאים ולפי כמותניות ואיכותניות. במקביל, נקבעו מאפייני הקונטקסט - הוגדרו הטיפולוגיות האורבניות הייחודיות לערים בישראל – היסטורית ומרחבית - עליהן יופעלו אמות המידה.

אמות המידה שנקבעו במיפוי הראשוני עברו סינון, לצורך התאמתן לקונטקסט הישראלי וכדי לבחון את מידת יישומן, הופעלו על שלשה אתרים כמקרי בוחן. האתרים נבחרו  במרקמים שונים של הטיפולוגיות, שנקבעו בשלב הקודם. המחקר נמצא בשלב עיבוד הנתונים של מקרי הבוחן. במקביל לבחינת אמות המידה בשטח, התקיים מפגש שולחנות עגולים בוועידת עכו לעירוניות ב 17.11.15, ויתקיים עוד מפגש דומה עם התקדמות איסוף החומרים.

לאחר בחינה ועדכון של אמות המידה, הן יופעלו על 15 אתרים נוספים, שאופיינו גם הם לפי הטיפולוגיות שהוגדרו בתחילת המחקר, ויגובשו סופית לפי תוצאות הבדיקה. עם סיום גיבוש אמות המידה, יושלם המסמך בו ינוסחו ההנחיות להערכה איכותנית של תכניות בינוי צפופות ותכניות התחדשות עירונית, ויופץ על ידי האגף להתחדשות עירונית של משהב"ש כתדריך מומלץ למתכננים ולגופי התכנון.