Sidebar

חקירת התנגדויות הינו הליך סטטוטורי, בו מתאפשר, לכל מי שרואה לנכון, להתנגד לתכנית, או למרכיבים בתוכה, טרם אישורה. בדרך כלל מתבצעת החקירה על ידי הוועדה המחוזית שהתכנית מוצעת בתחומה, אך במקרים ייחודיים מוזמן לבצע את החקירה איש מקצוע חיצוני, הממונה על ידי שר הפנים (כיום שר האוצר) לתפקיד זה. בדרך כלל מתמנה חוקר במקרים בהם התכנית מורכבת מאד או עוסקת בנושאים רגישים במיוחד, רחבת היקף, רבת מתנגדים – או כל מקרה בו נדרשת מיומנות של ראיה מערכתית רבת רבדים ותחומים.

מחוקר ההתנגדויות נדרש ללמוד ולהכיר את התכנית המוצעת על בוריה, כמו גם את כל התכניות המשפיעות עליה, את ההיסטוריה של המקום ואת מאפייניו הייחודיים בכל ההיבטים הרלוונטיים. על החוקר לנתח את ההשפעות הפיזיות, חברתיות, סביבתיות, כלכליות, משפטיות והנדסיות העשויות לנבוע מאישור התכנית, ולהגיע למערכת קוהרנטית ומושכלת של החלטות לגבי התכנית. לאור החלטות אלו, מנוסחים מענים להתנגדויות שהועברו לתכנית.

Picture8

Picture7