Sidebar

הפרוגראמה מהווה מצע לתכנון אדריכלי והנדסי של הפרויקט ונותנת מענה לשתי מטרות:
• גיבוש הסכמות בארגון או במפעל על יעדי המתחם או המבנה החדש על בסיס הגדרת החזון, המטרות והיעדים, תחזיות הפעילות והיקפי כוח האדם וכן הערכים אשר יבואו לידי ביטוי בתכנון הפיזי
• יצירת בסיס ברור לתכנון במושגים המגשרים בין הצרכים הפרוגראמטיים לבין השפה האדריכלית והמקצועית
פרוגראמה מקצועית ומוסכמת הינה תנאי הכרחי לתהליך תכנון יעיל המונע שינויים ומאפשר עבודה הרמונית של גורמי המזמין וצוות האדריכל והמתכננים.
אנשי הנדסת התעשייה והניהול באתוס מתמחים בעריכת פרוגראמות למגוון פרויקטים בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה, מבני ציבור ומשרדים ומתקנים הנדסיים מיוחדים.

דוגמה לפרישה סכמטית של גושים פרוגראמטיים בארגון ציבורי

דוגמה לפרישה סכמטית של גושים פרוגראמטיים בארגון ציבורי