Sidebar

ליווי מול רשויות, גורמים ממשלתיים ומוניציפאליים

בשנים האחרונות נדרשים בתי עסק רבים בהגשת מסמכים סביבתיים שונים לגורמים כגון רשויות מקומיות, יחידות סביבתיות ומשרדים ממשלתיים שונים.

הדרישות הינן מגוונות ומקיפות את כלל הדרישות הסביבתיות כגון:

אישורי הזרמת תמלחות לים, חישוב תעריף עבור שפכים חריגים, הכנת פרשה טכנית,  הגשת בקשה להגדלת הקצאת מים, הערכות סקר סיכוני חומ"ס עפ"י המדיניות החדשה של המשרד להגנת הסביבה "מרחקי הפרדה"), הכנת סקר מרחקי הפרדה, הכנת סקר תהליכים ופליטות, חישוב גובה ארובות על פי Ta-Luft 2002, הכנת דיווחים לתאגידים ועוד.

לחברת אתוס מומחיות בהכנת מסמכים אלה ביעילות ומהירות עד לקבלת האישור מהרגולטור.

פרויקטים לדוגמא:

  1. ביצוע סקרים סביבתיים במפעלים ואתרים רבים, לרבות הכנת סקר תהליכים ופליטות לאוויר, הכנת סקרי הערכות סיכוני חומ"ס, הכנת סקר מרחקי-הפרדה וכד'. בכ-16 אתרים של התעשייה האווירית.
  2. הכנת חוות דעת סביבתית לרבות חישוב גובה ארובות על פי Ta-Luft 2002 עבור מפעל טבע פלנטקס, מפעל חד-אסף, מפעל סוגת, מפעל עוף הנגב, מחלבות תנובה ועוד.
  3. חישוב ובדיקת קבלת חיוב של שפכים חריגים על פי כללי התאגידים עבור מחלבת גד ומחלבת תנובה רחובות. הכנת בקשות לקבלת הקלת הזרמה של מלחים/ עומס אורגני לתאגידי המים
  4. הכנות פרשות טכניות עבור מחלבות גד, מפעל פריניר, תחנת כוח אלון מרכזי אנרגיה גת מעגל משולב.
  5. הכנת סקר מרחקי הפרדה עבור מפעל חסין אש, מפעל א.ש ציפוי אל חלד, מפעל עין-גל ועוד.
  6. ביצוע סקרי מרחקי הפרדה ואישורם מול הרגולטור עבור אתרי אחסון חומרי הדברה רבים.
  7. אתוס הינה חלק מצוות המבצע סקר הערכת סיכונים ממפעלי מפרץ חיפה עבור המשרד להגנת הסביבה.
  8. הכנת מסמכים סביבתיים להיתר בנייה עבור מפעל רותם אמפרט.

לפרטים נוספים: דותן נגור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-7503644 | 052-4228675