Sidebar

בניית אסטרטגיה סביבתית כוללת למפעלים

ליווי שוטף למפעל או בית עסק הכולל ניהול התחום הסביבתי, מיפוי הפערים מול דרישות החוק והתקנות ומתן פתרונות לסגירה וצמצום הפערים שנמצאו ובמידת הצורך בניית אסטרטגיה סביבתית לתפעול שוטף ועתידי.

יועצי החברה מעורים בניהול תכניות אכיפה פנימית בנושא איכות הסביבה בחברות וארגונים, לרבות ביצוע מבדקים באתרים, אפיון פערים ובניית תכניות פעולה לסגירת הפערים תוך תעדוף משימות.

פרויקטים לדוגמא:

  1. ביצוע תכניות אכיפה פנימית ומבדקים בכ-20 מפעלים ואתרים של קבוצת תנובה.
  2. ליווי שוטף של מפעלים כגון סוגת, פריניר, טביב, חסין אש, חד אסף, י.ס.אשכנזי ועוד.
  3. בדיקת עמידת המפעל/בית העסק בתנאי רישיון עסק וההיתרים הנדרשים, עריכת מבדקי עמידה בדרישות החוק ותכניות אכיפה פנימיות.
  4. הטמעת מערכת ניהול סביבתי לפי תקן ISO14001 בסוגת בתי זיקוק לסוכר.
  5. תמיכה במערכות ניהול משולבת לאיכות, בטיחות וסביבה בתחנת הכוח של מיתקן ההתפלה באשקלון.
  6. הכנת והטמעת אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא בארגונים גדולים ומורכבים כגון רכבת ישראל, רשות שדות התעופה ועוד.

לפרטים נוספים: דותן נגור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-7503644 | 052-4228675