Sidebar

הכנת תסקירי השפעה על הסביבה לסוגים מסוימים של תכניות הינה חובה המעוגנת בתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003. זהו הכלי הסטטוטורי העיקרי לשילוב שיקולים סביבתיים בתכניות שונות, אך קיימים גם מסמכים אחרים, כגון נספח נופי-סביבתי, חוות דעת סביבתית, מסמך סביבתי וכיו"ב. תסקיר השפעה על הסביבה (environmental impact statement - EIS) הוא מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין הסביבה המיועדת, מעריך השפעות חזויות של התכנית על אותה סביבה ומפרט אמצעים הדרושים למניעה או למזעור השפעות שליליות. תסקיר השפעה יכול לבחון גם את המושפעות של תכנית חדשה מהסביבה הקיימת, כגון שכונת מגורים חדשה בקרבה לפעילות תעשייתית הכוללת שימוש בחומרים מסוכנים. תפקידי התסקיר או המסמך הסביבתי:

  • כלי עזר למקבלי החלטות- הכללת שיקולים סביבתיים בתהליך הבחינה ובכלל זה בחינת חלופות תכנוניות מהפריזמה הסביבתית.
  • כלי עזר ליזם- הבנת השלכות סביבתיות של המיזם ושינויים בהתאם בתכנון.
  • כלי עזר בידי הציבור- הבנת השלכות אפשריות של תכנית כרקע לתהליך ציבורי וכבסיס מידע להגשת התנגדויות.

תסקיר השפעה על הסביבה הוא כלי סטטוטורי מחייב, המעוגן בחוק התכנון והבניה ומובנה בתהליך התכנון הסטטוטורי בעיקר על-פי:

  • תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003
  • תיקון מס' 37 לחוק התכנון והבניה – דרכים ומסילות ברזל (הוחל ב-1994)

כמו כן, דרישה להכנת תסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי-סביבתי עשויה להיכלל בהוראות תכנית מתאר ארצית או מחוזית.
תסקיר השפעה על הסביבה בנוי, בדרך כלל, מהפרקים הבאים:

  • פרק א'- תיאור הסביבה שבה מתוכננת התכנית.
  • פרק ב'- תיאור הסיבות למיקום המוצע (כולל חלופת האפס).
  • פרק ג'- תיאור התכנית והפעילות הנובעת מביצועה.
  • פרק ד'- הערכה של ההשפעות הסביבתיות ואמצעים למניעה/למזעור.
  • פרק ה'- הצעות להוראות התכנית.

במקרים בהם קיימת חשיבות לבחינת חלופות מאקרו, ניתן לפצל את התסקיר לשני חלקים: פרקים א'-ב' והבאת המסקנות להחלטה על חלופה נבחרת במוסד התכנון. לאחר מכן השלמת התסקיר בפרקים ג'-ה' והבאת התכנית כולה, יחד עם התסקיר, להחלטה סופית במוסד התכנון. צוות אתוס שותף לעשייה רחבה בתחומי התסקירים ומסמכים סביבתיים נוספים, בתכניות כגון תמ"א 37 ח' למתקני הקבלה וטיפול בגז הטבעי, הקו הסגול של הרכבת הקלה במטרופולין ת"א, קטע 3 בכביש חוצה ישראל, כביש גישה לאזור תעסוקה אפק בראש העין, תחנת כוח פוטווולטאית "חלוציות", תכנית להעתקת מפעלי תע"ש לרמת בקע, מתקן התפלה בגליל מערבי, אזור העסקים בבת ים, אזור תעשיה תימורים, שדה תעופה חיפה, פרויקט שדרוג המסלולים בנתב"ג, הישובים יתיר, חירן וניצנית, קריית גת מערב, מתחם מלונאות באזור תמנע, מתחם הרכבת בקרית גת, מט"ש תימורים, בסיס תל השומר ועוד.