Sidebar

פיתוח בר קיימא, או קיימות (Sustainability), הוא פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב ביותר באותו האופן, כיוון שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם הוא נשען. זהו פיתוח מתוכנן אשר מגביל את יכולת הצמיחה לפי כמות המשאבים והתחדשותם ואינו יוצר מפגעים לא הפיכים. כחברה מובילה בתחום התכנון הסביבתי, אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה מסייעת בהטמעת היבטי קיימות במגזרים השונים.

תחום הקיימות ואיכות הסביבה בארגונים ציבוריים ופרטיים עולה בחשיבותו ובמעמדו בשנים האחרונות, בארץ ובעולם, כתוצאה משתי מגמות המחזקות זו את זו:

רגולציה מתפתחת, בעולם ובישראל, המטילה אחריות הולכת וגדלה על הארגונים ועל נושאי המשרה בהם (לדוגמה – הנחיית רשות החברות הממשלתיות לפיתוח ויישום אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות).

מודעות ומעורבות הציבור, העוקב אחר התנהלות הארגונים, ובכך מושפעים תדמיתם ומעמדם הציבורי, ואף הפוליטי, של הארגונים ומנהליהם.

כתוצאה מכך, בשנים האחרונות, מקבל תחום הקיימות ואיכות הסביבה ייצוג בולט והולם יותר בהנהלות ובמבנה הארגוני של גופים ורשויות ציבוריים ותאגידים עסקיים גדולים. תחום הקיימות ואיכות הסביבה מקיף כיום את כלל בעלי העניין בארגון: עובדים, ספקים, לקוחות, הקהילה המיידית ואף הציבור הרחב.

חברת "אתוס – אדריכלות, תכנון וסביבה" מייעצת לגופים ציבוריים בנושא הקיימות:

רשות שדות התעופה – גיבוש תכנית אב וליווי שוטף של היחידה הסביבתית, לריכוז וסיוע בניהול הקיימות וקידום פרוייקטים בתחום. תחומי הפעילות העיקריים: חסכון באנרגיה, חסכון במים, בניה ירוקה, פסולת ומיחזור ועוד.

רכבת ישראל – גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברה וליווי הטמעתה ביחידות השונות בארגון (התכנית לקראת אישורה בדירקטוריון), בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.

נ.ת.ע - גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא, בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.

 shutterstock 170593844מוקטן