Sidebar

תחום הפסולת המוניציפאלית עובר מהפכה בעקבות התייקרות עלויות הסילוק והיטל ההטמנה, מגמת ההפרדה לשני זרמים וכניסת חוק האריזות לתוקף. במקביל המשרד להגנת הסביבה מציע סיוע למגוון פעילויות ופרויקטי מיחזור. הרשויות המקומיות נדרשות להיערך למציאות החדשה לצורך עמידה בתקנות ובעיקר לניהול כלכלי של מערכי הטיפול בפסולת. "אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה" היא חברת יעוץ המתמחה בתכנון ובליווי פרויקטים בתחום הפסולת העירונית. צוות החברה מציע שרותי אבחון ותכנון במגמה להביא לחיסכון בעלויות, תוך השגת היעדים הסביבתיים והציבוריים של הרשות המקומית.

פעילויות החברה בתחומי הפסולת והמיחזור:

  • הכנת תכנית כוללת לטיפול וסילוק הפסולת ברשות- מטרות ויעדים ברורים, יצירת מנגנוני עבודה, פיקוח ובקרה מול קבלני פינוי, תושבים, עסקים וכו'- במגמה להביא לחיסכון בעלויות הטיפול בפסולת ברשות.
  • הכנת מכרזים לפינוי וסילוק פסולת- כתיבה מקצועית של מכרזים לצורך התאמת מערך פינוי הפסולת לדרישות הרשות וליווי תהליכי המכרז עד לבחירת הקבלן המתאים ביותר.
  • תכנון תחנות מעבר- מתוך מטרה לצמצום כמויות הפסולת המיועדות להטמנה.
  • תכניות שיקום אתרי פסולת- לשם צמצום המפגעים הסביבתיים ומתן אפשרות לשימוש מיטבי בקרקע ובסביבותיה.
  • יעוץ סביבתי וכלכלי- טיפול מקצועי למציאת הפתרונות המיטביים והכלכליים ביותר לרשות.
  • ליווי ובקרת תהליכי הפרדה במקור ברשויות- סיוע ביישום התכניות בפועל מול אנשי הרשות, התושבים, בתי העסק, קבלני הפינוי, משרדי הממשלה וכיו"ב.
    garbagecan