Sidebar

לאור הרפורמה בחוק התכנון והבניה והעברת סמכויות רבות לרשות המקומית, חברת הייעוץ 'אתוס', המתמחה בייעוץ בתחומי איכות סביבה, תכנון אורבאני, אדריכלות וניהול פרויקטים, פיתחה התמחות בקידום מעטפת היבטי איכות סביבה ופיתוח בר-קיימא ברשות המקומית. נושאים אלה מהווים כיום מרכיב חיוני שאינו ניתן לניתוק מפעילותה המרכזית של הרשות המקומית ובאים לידי ביטוי בפעילויות התכנון והבניה, הפסולת והמיחזור, התחבורה הפרטית, הציבורית והאלטרנטיבית ומכלול הפעילות המסחרית-תעשייתית ברשות, בדגש על ההיבטים הבאים:

  • יעוץ ובקרה סביבתית עבור תכניות סטטוטוריות בוועדת התכנון.
  • ליווי ובקרה סביבתית בתהליכי רישוי ובניה.
  • קידום "תעשיה ירוקה" בתחום הרשות.
  • הכנת תכנית אב לפיתוח בר-קיימא.
  • הכנת תכנית לצמצום הפסולת והגברת המיחזור.
  • הכנת תכנית אב לשבילי אופניים ותכנית לפריסת מתקני חניית אופניים ברשות.
  • בדיקות היתכנות אורבנית-סביבתית של פרויקטי תכנון.
  • הכנת סקרי זיהומי קרקע ותכניות שיקום.
  • ניתוח השפעות רוחות והצללות לפרויקטי בינוי גבוהים.

ייחודנו בגישה המקצוענית, על בסיס הבנה מעמיקה של המגמות העדכניות ביותר בחיסכון במשאבים והפחתת טביעת הרגל האקולוגית והיכולת לזהות בכל רשות את התחומים הרלבנטיים ואת דרכי הפעולה האפקטיביות להתאמת הפעילות לחזית הידע בנושאי איכות הסביבה וקריטריונים של פיתוח בר קיימא. הפעילות המוצעת תתווה את מדיניות הרשות המקומית להמשך הפיתוח תוך חיסכון כלכלי ושימור המשאבים לדורות הבאים. ברמה הפרקטית, התכנית תשמש כלי עבודה ייחודי להנהלת הרשות בכל מהלכיה לאורך השנים הקרובות.