Sidebar

יעוץ וליווי מול רגולטור, סקרים סביבתיים במפעלים ואתרים, מיבדקים פנימיים, סקרי זיהום קרקע

יעוץ לעשרות מפעלים וחברות מענפים שונים (מזון, כימיה, פרמצבטיקה, אלקטרוניקה ועוד), ביצוע סקרים סביבתיים במפעלים ואתרים רבים, לרבות ב-16 אתרים של התעשייה האווירית (כולל סקרי תהליכים, סקרי פליטות לאוויר, סקרי הערכות סיכוני חומ"ס ומרחקי-הפרדה וכד').

הטמעת מערכות ניהול לפי תקני ISO, כתיבת נהלים, הכנת גיליונות בטיחות SDS/MSDS לפי REACH/CLP ות"י 2302, ייעוץ בנושאי רגולציה של כימיקלים

הטמעת מערכת ניהול סביבתי לפי תקן ISO14001 בסוגת בתי זיקוק לסוכר, תמיכה במערכות ניהול משולבת לאיכות, בטיחות וסביבה בתחנת הכוח של מיתקן ההתפלה באשקלון, הכנת והטמעת אסטרגיה לפיתוח בר-קיימא בארגונים גדולים ומורכבים (כגון רכבת ישראל, רשות שדות התעופה ועוד),

הכנת בקשות להיתר פליטה/ אסדרה סביבתית (IPPC) כולל מודל פיזור AERMOD, הכנת דיווחי PRTR

הכנת בקשות להיתרי פליטה ואסדרה סביבתית עבור תחנות כח של חברת החשמל, וכן חברות תעשייה ומפעלים שונים כגון סוגת בתי זיקוק לסוכר, עוף הנגב, ציפוי מתכות עמק זבולון, מצפא, אקוכם, טביב ועוד.

הכנת תיקי-מפעל, סקרי הערכות סיכונים, סקרי-קבילות ומרחקי הפרדה (כולל מודל ALOHA).

ביצוע סקרי הערכות סיכוני חומ"ס וסקרי מרחקי הפרדה במפעלי התעשייה האווירית, ביצוע סקרי הערכות סיכוני חומ"ס וסקרי מרחקי הפרדה במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של מעבר מפעלי תע"ש לרמת-בקע, ביצוע סקרי מרחקי הפרדה ואישורם מול הרגולטור עבור אתרי אחסון חומרי הדברה רבים, הכנת תיקי מפעל כולל ניתוח תרחישים למפעלים ומיתקנים שונים בכל המחוזות ואישורם מול המשרד להגנת הסביבה ורשויות נוספות (פקע"ר, כב"א וכו').