Sidebar

שכונת מורשת במודיעין

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין מקדמת באמצעות יער אדריכלים ומתכנני ערים תכנית מפורטת לשכונת מגורים בת 4,200 יח"ד הממוקמת בין וואדי ענבה מדרום לעמק 27 מצפון.

המבנה הטופוגרפי מתאפיין ברכס בעל שתי פסגות ומדרונות בעלי שיפוע חד לצפון ולדרום.

בתכנית מוצע תמהיל של מגורים בבניה רוויה ובתים מדגם שטיח מדורג, בינוי עם חזית עירונית פעילה המעצבת רחובות ומעברים להולכי רגל בעלי אפיונים שונים. בבנוי משולבים מבני ציבור, גינות ציבוריות ושטחי מסחר ותעסוקה.

במסגרת זו נתבקשה חברת אתוס להכין מסמך סביבתי לשכונת מורשת אשר כלל התייחסות להיבטים סטטוטוריים ותכנוניים, שימושי קרקע, ערכי טבע ואקולוגיה, עתיקות, רעש, איכות אויר, ניהול נגר עילי, טיפול בעודפי עפר ופסולת בניין ועוד.

המסמך נותן מענה לנושא התמודדות ומזעור קונפליקטים סביבתיים בין שימושי התכנית והשימושים בקרבתה תוך גיבוש הוראות אשר יוטמעו בתקנון התכנית על מנת לצמצם את ההשפעות ההדדיות- הן של התכנית על הסביבה והן של הסביבה על התכנית. התכנית קיבלה תוקף.

שכונת מורשת מודיעין.png 2