Sidebar

ניתוח תאי שטח - המצוק החופי

חברת אתוס משמשת כראש הצוות ויועצים סביבתיים במסגרת ניתוח תאי שטח של המצוק החופי בארבע רשויות מקומיות (חדרה, עמק חפר, תל אביב-יפו ובת ים).

מצוק הכורכר החופי נמצא בתהליך התמוטטות ונסיגה מזרחה, כתוצאה משילוב של גורמים טבעיים ומעשה ידי אדם שהמרכזיים בהם הינם פעולת גלי הים על בוהן המצוק, אי יציבות המדרון וזרימות נגר עילי. התמוטטות המצוק מהווה בעיה בעיקר באזורים עירוניים הכוללים בנייה בסמוך לגג המצוק, בהם קיימת סכנה לפגיעה בבני אדם וברכוש. לצורך התמודדות עם סוגיית התמוטטות המצוק הוכנה תמ"א 9/13/א', הכוללת הסדרה תכנונית ברמה מפורטת להגנות לקטעי המצוק שהוגדרו בדרגת דחיפות גבוהה- 39 תאי שטח בתחום שבין גבעת אולגה לאשקלון. תכנית זו אושרה ביוני 2015.

במסגרת התמ"א נדרשה הכנת מסמך ניתוח תא שטח הכולל בחינת סל הפתרונות שהוגדר בתמ"א, ומתן המלצה על פתרון או שילוב פתרונות מוצע הכולל הגנות יבשתיות והגנות ימיות למצוק ולסביבה החופית.

אתוס הייתה מעורבת בניתוח 16 תאי שטח בתחומי העיר חדרה, מ.א. עמק חפר, תל אביב-יפו ובת ים.

המצוק החופי מוקטן