Sidebar

הרחבת בת חפר - תמ"ל 1017

רשות מקרקעי ישראל מקדמת במסגרת תכנית תמ"ל 1017, את הרחבת היישוב בת חפר. התכנית כוללת הגדלת היישוב בכ-1,000 יח"ד למגורים, מבנים ומוסדות ציבור, איזור תעסוקה, מרכז לדיור מוגן, מרכז תחבורה, פארקים וייעודים נוספים. 

כחלק ממסמך נופי סביבתי שנערך ע"י משרדנו, נבחנה השפעת רעש מכביש 6 ומהמסילה המזרחית, הממוקמים ממערב לתכנית, על הבינוי המתוכנן וכן היבטי איכות אוויר ואקולוגיה.

הרחבת בת חפר