Sidebar

תמ"ל 1041 גני יהודה

הכנת מסמך סביבתי לתכנית מפורטת לשכונת מגורים ביישוב גני יהודה.
  

תכנית זו הופקדה במסלול מהיר בפני הועדה למתחמים מועדפים לדיור- ותמ"ל. המסמך כולל התייחסות להיבטים סטטוטוריים ותכנוניים, שימושי קרקע, ערכי טבע ואקולוגיה, אתרי עתיקות, רעש, איכות אוויר, חומרים מסוכנים, זיהומי קרקע ועוד. התכנית כוללת שטח של כ-820 דונם וקובעת שטחים למגורים, מסחר, שטחים פתוחים ציבוריים, מבנים ומוסדות ציבור וכיו"ב.

הדמייה ע"י משרד ד.ס. בניין ערים