Sidebar

תחנת דלק מתחם "חנה וסע" מחלף שפירים

תכנית המתאר המפורטת מח/150 ייעדה, במגרש מספר 4 של חניון "חנה וסע" מחלף שפירים, שטחים לחניון תת קרקעי ועילי. בפועל נבנה חניון במפלס הקרקע בלבד.


בשטח מגרש זה מיועדת לקום תחנת תדלוק לה נתבקשה חברת "אתוס" לסקור היבטים סביבתיים והידרולוגיים לתחנת התדלוק, כנדרש בתיקון 4 לתמ"א 18.