Sidebar

טורבינות יתיר

חברת "אתוס" מלווה תכנית לפרויקט טורבינות רוח בחבל יתיר. הפרויקט ביוזמת חברת אנלייט. בפרויקט מתוכננות כ- 15-19 טורבינות בהיקף של כ- 45 מגה-וואט, שווה ערך לתצרוכת חשמל של כ- 15,000 בתי אב.

חברת אתוס מרכזת את הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה לפרויקט.