Sidebar

כביש 6- קטע 3

התוכנית (תמ"א 31/א/3) כוללת סלילת כביש דו מסלולי תלת נתיבי בין תל קשיש וצומת סומך, בקטע שאורכו כ- 14 ק"מ, לרבות ביצוע מנהרות, מחלפים ומעברים תחתיים.


שלב התכנון הנוכחי הינו תכנון מוקדם מחודש מלווה בפרקים ג'- ה' של תסקיר השפעה על הסביבה על פי הנחיות המועצה הארצית.
אזור התוכנית הינו אזור כפרי בעל רגישות נופית גבוהה המאופיין בערכי טבע, נוף ומורשת ובממשקים עם הנחלים קישון וציפורי. תכנון אקולוגי רגיש של ממשקים אלה מלווה את התכנון המוקדם ותסקיר ההשפעה על הסביבה הנערך על-ידי חברת אתוס עבור חברת שפיר אשר זכתה במכרז לסלילת ותפעול הכביש.