Sidebar

מתחם תחנת רכבת קרית גת

רכבת ישראל יוזמת פיתוח בינוי בשימושים סחירים בתחום הרצועה האפורה בתחנות הרכבת. במסגרת פרויקט תכנון משותף נבחר מתחם התכנון בתחנת רכבת קרית גת וסביבתה.

חברת אתוס מלווה סביבתית את תהליך התכנון למיפוי והפחתת השפעות סביבתיות מצד הסביבה על התכנית ומצד התכנית על סביבתה.