Sidebar

מט"ש תימורים

כחלק מדרישות התב"ע לשידרוג והרחבת המט"ש ובהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה, מחוז דרום, ביצעה חברת "אתוס" סקר ריחות למט"ש וסביבותיו.

הסקר כלל אפיון מקורות ריח בסביבת המט"ש, אפיון פליטות ממקורות תעשייתיים והרצת מודל לאיכות אויר וריחות שינבא את המצב העתידי הצפוי עם שדרוג המט"ש.