Sidebar

חוות דעת מיקרו-אקלימית למחנה הורודצקי בתל אביב

מתחם הורודצקי ממוקם במזרח תל אביב - מזרחית לנתיבי איילון ובסמוך לגבול ת"א-גבעתיים.
תב"ע תא/4245 מקודמת ע"י רשות מקרקעי ישראל וכוללת פינוי הבסיס הצבאי הקיים וייעוד המתחם למגורים ולשטחים למבני ציבור. הבינוי המוצע כולל מספר מבני מגורים, מבני ציבור ומבנים לתעסוקה.


במסגרת קידום התכנית בוועדת התכנון המקומית, נתבקשה חברת אתוס לבחון את היבטי ההצללות והיבטי הרוחות על המבנים הסובבים את התכנית.
כנהוג בחוות דעת דומות, חוות הדעת האקלימית משווה בין מצב ההצללות המתקבל על-ידי התכנית המוצעת אל מול המצב לפי התכנית המאושרת ומציגה את השינוי שנוצר בהצללה על המבנים הסובבים כתוצאה משינוי התב"ע.
בדיקת ההצללות התבצעה לאור המתודולוגיה המקובלת של "הנחיות להגשת מסמך לבחינת הצללה לועדה המחוזית תל אביב", באמצעות תוכנה ייעודית. המודל הוצב במיקומו הגאוגרפי והשפעת השמש תואמת את המצב בפועל.
בדיקת היבטי הרוחות העריכה את השפעת המבנים הגבוהים המתוכננים בתכנית בהתאם למשטר הרוחות בסביבה. ההערכה בוצעה באמצעות שילוב בין מודל מתמטי ותוכנת זרימת רוחות סביב מבנים הכוללת הדמיה גרפית של תופעת הגברת הרוחות סביב המבנים ובמעברים בין מבנים.