Sidebar

פארק תעשיות קרית מלאכי- מתחם מזרחי

במסגרת שינוי מס' 18 לתמ"מ 4, הוגדר שטח של כ-1,200 דונם לאזור תעשיה לקרית מלאכי- "אזור תעשייה תימורים". בחלק המערבי של השטח אושרה תכנית 161/02/18 הנמצאת כיום בבנייה. רשות מקרקעי ישראל מקדמת תכנית מפורטת להרחבת אזור התעשיה למלוא השטח המוגדר בתמ"מ. תכנית זו מהווה תכנית משלימה ומגדירה אזור תעשיה בשטח הנותר בחלקו המזרחי של האתר במקביל לשינויים בתוכנית לחלקו המערבי.


במסגרת זו נתבקשה חברת אתוס להכין מסמך סביבתי להרחבת התכנית לאזור התעשייה.
הנושאים שנבחנו במסמך הסביבתי כללו התייחסות להיבטים סטטוטוריים ותכנוניים, שימושי קרקע, ערכי טבע ואקולוגיה, עתיקות, חומרים מסוכנים, רעש, שפכים וניהול נגר עילי. כמו כן, המסמך נתן מענה לנושא התמודדות ומזעור קונפליקטים סביבתיים בין שימושי התכנית והשימושים בקרבתה וכן מציג פריסת שימושים אופטימאלית תוך גיבוש הוראות אשר יוטמעו בתקנון התכנית על מנת לצמצם את השפעותיה השליליות על הסביבה העלולים להתרחש בגין עירוב השימושים המתוכנן.