Sidebar

הסדרת התיישבות הבדואים- בדיקת היתכנות סביבתית לצפון בקעת באר שבע

התכנית הכוללת להסדרת התיישבות הבדואים בנגב הינה תכנית אסטרטגית, המנחה ומניעה תהליך בו משולבים תחומי תכנון ההתיישבות, הסדרת הקרקע, הפיתוח והאכלוס, זאת במשולב עם תכנית הצמיחה הכלכלית חברתית למגזר הבדואי. התכנית מציגה תפישה כוללת להסדרת ההתיישבות ובכלל זה המלצות מפורטות לקידום סטטוטורי ולבחינות היתכנות, הנדרשות להשלמת מעשה ההתיישבות.


במסגרת זו נבחרה חברת אתוס ללוות את מרחב התכנון צפון בקעת באר שבע בהיבטי איכות סביבה.
מטרת תהליך בדיקת ההיתכנות הסביבתית הינה לבחון את הסביבה הטבעית בשטח הנדון, רגישויות ומגבלות בגין ערכי טבע ו/או מפגעים סביבתיים פוטנציאליים ולהצביע על המגבלות שתנאי השטח הקיימים מטילים על התכנון. מטרה נוספת הינה לבחון השלכות של תכנון עתידי על הסביבה ולקבוע את מידת רגישותה לפיתוח.
הסקירה הסביבתית למרחב כללה איסוף חומרים ומידע, ניתוח ראשוני של השטח מבחינה סטטוטורית, מגבלות אפשריות ופוטנציאל תכנוני, איתור מפגעים קיימים, רגישות וערכיות השטח, יצירת קשר ותיאום ראשוני עם גורמים וגופים רלוונטיים בהם: רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רשות הטבע והגנים וכו', וכן המלצות להמשך תהליך התכנון.