Sidebar

בי/600- תב"ע חדשה לרובע העסקים המתחדש בבת ים

עיריית בת ים מעוניינת להקים מתחם עירוני חדש ברובע העסקים המתחדש. מדיניות העירייה לרובע העסקים בבת ים היא להתוות את פיתוחו כרובע אינטנסיבי, פעיל ותוסס, המהווה את מרכז הפעילות העירוני. זאת תוך העצמת זכויות הבניה, הרחבת השימושים האפשריים ברובע ויצירת כלים לעידוד וניהול הפיתוח ברובע. המדיניות מעודדת שימושי מסחר, מגורים, משרדים ושימושים פרטיים וציבוריים אחרים בעירוב מוטה תעסוקה.

על פי כן, מתאפיינת תב"ע בי/600 ביצירת עירוב שימושים אינטנסיבי לייעודים כגון מגורים, משרדים, מסחר, מבני ציבור, מלונאות ושימושי פנאי, בידור ונופש.
שטחה של התכנית מצוי באזור התעשייה של בת ים המתאפיין בריבוי עסקים ממגזרים שונים כגון מפעלי תעשייה, בתי מלאכה, מוסכי מכונאות, מצבעות רכב, מפעלי מזון ועוד. בנוסף, מסביב לאזור התעשייה (בשטח העוטף את התכנית) מצויים מבני מגורים רבים.
תמהיל עירוני זה דורש התייחסות להשפעות הסביבתיות של השימושים הקיימים על התכנית.
מטרתו של המסמך הסביבתי לתכנית, אשר הוכן ע"י חברת אתוס, היא לסקור את ההיבטים הסביבתיים של התכנית מבחינת זיהומי קרקע, שימוש בחומרים מסוכנים, רעש, איכות אויר וכו'. כמו כן, בשל הקרבה של שימושים רגישים מתוכננים לעסקים יוצרי מטרדים קיימים באזור התעשייה- יש צורך בקביעת השימושים שיותרו בתכנית וקביעת שלביות לפינוי המטרדים ביחס לפיתוח התכנית.
לבסוף, יגובשו הוראות אשר יוטמעו בתקנון התכנית על מנת לצמצם את השפעותיה השליליות על הסביבה ולהתמודד עם קונפליקטים העלולים להתרחש בגין עירוב השימושים המתוכנן.