Sidebar

ישוב חירן

במסגרת החלטות הממשלה והחלטת המועצה הארצית, מקדמת רשות מקרקעי ישראל את הקמת שלבים ב'-ד' ליישוב חירן המתוכנן בגבעות המזרחיות של חבל מיתרים מצפון לכביש 316.


התכנית מבוססת על התכנית המתארית 107/02/15 ליישוב חירן שאושרה ב-19/12/2011 ומייעדת את הקמת היישוב ב-4 שלבי פיתוח, כאשר שלב א' נכלל בתכנית המתארית ברמה מפורטת.
התכנית המוצעת חלה באזור רגישות נופית-סביבתית גבוהה. חברת אתוס ערכה את המסמך הסביבתי הכולל ניתוח המצב הקיים, חלופות תכנוניות ובחינת השפעות ביצוע התכנית והאמצעים למזעורן. התכנית אושרה ב-8/12/2014.