Sidebar

גבעת שמואל גש/4070

בחינת ההשפעות הסביבתיות למבנה מגורים המיועד לפינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית בגבעת שמואל. הבחינה נערכה במגוון נושאים כגון עבודות עפר, רעש, מיקרו אקלים וכיו"ב.