Sidebar

מסוף רבין

מסוף יצחק רבין, מעבר הגבול הראשון בין ישראל לירדן, נפתח בסמוך לחתימת חוזה השלום בין ישראל לירדן. המעבר כולל מסוף נוסעים בחלקו הצפוני של המעבר ומסוף מטענים בחלקו הדרומי.


בעקבות החלטת ממשלה מיום 15.7.10בדבר הצורך לפעול לקידום ופיתוח מסופי המטען היבשתיים, מקדמת רשות שדות התעופה הרחבה של מסופי המטען היבשתיים במטרה להגדיל את מסחר החוץ העתיד לעבור דרך מעברים אלו בכלל ודרך ירדן בפרט.
מטרות התכנית המוצעת היא שדרוג מסוף המטענים הקיים ושינוי התכנית המאושרת שיאפשר מעבר ושינוע חומרים מסוכנים, ללא אחסונם, במתחם המסוף.
חברת אתוס ערכה מסמך סביבתי לבחינת ההשפעות הסביבתיות כתוצאה מביצוע התכנית בדגש על העברת חומ"ס במסוף וההשפעה האפשרית אוכלוסיות סמוכות.