Sidebar

סקר בדואים – מרחב תכנון שוקת

עריכת בדיקת היתכנות בהיבטים סביבתיים למרחב תכנון שוקת- חלק ממרחבי התכנון בדרום לבחינת תכנית להתיישבות הבדווים בדרום המקודמת על ידי הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווים בנגב.