Sidebar

ישוב יתיר

במסגרת החלטת הממשלה מה-30.10.11 להקמת 10 יישובים חדשים בנגב, מקדמת רשות מקרקעי ישראל את הקמת היישוב יתיר. התכנית צפויה לכלול כ-500 יח"ד ועוד 292 יחידות אירוח.

היישוב נמצא באזור הכולל ערכים נופיים וסביבתיים.
חברת אתוס ערכה את תסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית וייעצה בנושאים הסביבתיים בסביבה בעלת רגישות גבוהה