Sidebar

תזכיר תכנוני להקמת ישוב חדש – ניצנית

התזכיר התכנוני נערך בהתאם להוראות תמ"א 35 להקמת יישוב חדש. התכנית ליישוב "ניצנית" ממוקמת באזור פתחת ניצנה, בסמוך למסוף הגבול היבשתי "ניצנה" המחבר בין ישראל ומצרים ולקהילה החינוכית התיישבותית "ניצנה". ביישוב עתידים להיבנות, על פי התכנית, 1,800 יח"ד, בשני שלבי פיתוח עיקריים.


חברת אתוס ערכה את התזכיר התכנוני, בשיתוף צוות התכנון, (בראשות משרד האדריכלים טומס לייטרסדורף) עבור רשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית רמת נגב. במסגרת העבודה, הוגדרו מטרות התכנית ונבחנה התאמתה למטרות, נבחנו החלופות השונות למיקום הישוב (כולל בחינת המשמעות של אי הקמתו) והשפעתו על המרחחב האזורי והמקומי. בנוסף, נכתבה פרוגרמה לשטחי ציבור ולפיתוח כלכלי ותעסוקתי בישוב.