Sidebar

בחינת הצללות פרויקט מגורים בנצרת

חברת אתוס נבחרה לבצע ניתוח של השפעות הצללה לפרויקט בינוי בנצרת.
בהיבט ההצללה, נבדקו תנאי ההצללה בהתאם לשתי חלופות בינוי- מצב מאושר קיים ומצב מוצע.


הבדיקה ביחס ל-2 חלופות הבינוי בחנה את השפעת הבניה על חזיתות וגגות, בחלוקה ל- 3 תקופות בשנה: עונת החורף, עונות המעבר (סתיו ואביב), ועונת הקיץ.