Sidebar

בחינת הצללות למבנה מגורים ומסחר בפתח תקווה

חברת אתוס נבחרה לבצע ניתוח של השפעות הצללה לפרויקט בינוי בפתח תקווה. התכנית מציעה פינוי בינוי, ניצול וחידוש שטח מגורים כולל שטח מסחרי.


כנהוג בחוות דעת דומות, חוות הדעת האקלימית משווה בין מצב ההצללות המתקבל על-ידי התכנית המוצעת אל מול המצב לפי התכנית המאושרת ומציגה את השינוי שנוצר בהצללה על המבנים הסובבים כתוצאה משינוי התב"ע.
בדיקת ההצללות התבצעה לאור המתודולוגיה המקובלת של "הנחיות להגשת מסמך לבחינת הצללה לועדה המחוזית תל אביב", באמצעות תוכנה ייעודית. המודל הוצב במיקומו הגאוגרפי והשפעת השמש תואמת את המצב בפועל.