Sidebar

שער טבעון- מתחם מגורים באדמות שער העמקים

מטרת תכנית זו היא לספק מענה לדרישות הדיור העתידיות בקריית טבעון על ידי תכנון שכונת מגורים. השכונה תתוכנן כחלק מקריית טבעון ותחובר באופן אינטגרטיבי לאלרואי ולקריית חרושת: במערכת הדרכים, בשירותי הציבור ובשטחים הפתוחים.

כל זאת, תוך פיתוח זיקה מלאה של האוכלוסייה הותיקה אל השטחים הציבוריים החדשים שיפותחו במסגרת תכנית זו.
שטח המתחם הינו כ- 197 דונם והיעוד העיקרי המוצע לתכנון הוא מגורים במגוון צורות בינוי, מרכז מסחרי שכונתי ומוסדות ציבור.
מטרתו של המסמך הנופי סביבתי אשר הוכן על-ידי חברת אתוס הוא לענות על הוראות תמ"א 35 להכנת נספח נופי סביבתי, לבחון את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מביצוע התכנית המוצעת ולהציע את הדרכים למניעת או הפחתת השפעות אלה. המסמך עסק גם בחלופות תחום התכנית והתייחס למשמעות "חלופת האפס".
הפרויקט תואם את ייעודי הקרקע שהוגדרו בתמ"מ 6 לאזור פיתוח עירוני, ואת מדיניות הפיתוח המאפיינת את מחוז חיפה ובאה לידי ביטוי בתמ"מ 6, המאפשרת מתן מענה לצרכי האוכלוסייה תוך שמירה על האופי הנופי של האזור ושימור אזורי החורש הטבעי בסביבת התכנית.
ניתוח השפעת מימוש התכנית על שטח התכנית וסביבתה והשתלבותה בסביבה, כלל התייחסות להיבטי הידרולוגיה, ערכי טבע ואקולוגיה, שינויים חזותיים ונופיים, מניעת פגיעה בשטחים חקלאיים וברצף השטחים הפתוחים וכן באתרי ביקור ומסלולי טיול. הניתוח כלל גם השפעות הנובעות מפעילויות מחוץ לתכנית על ייעודי הקרקע בתכנית, כגון היבטי רעש. התכנית אושרה ב- 2014.