Sidebar

אזור תעשיה טבעון- בדיקת היתכנות סביבתית

מנהל מקרקעי ישראל מקדם בדיקת היתכנות לאזור תעסוקה בקריית טבעון. במסגרת החלטה זו נבחרה חברת אתוס לביצוע בדיקת היתכנות סביבתית לאזור תעסוקה המיועד לשימושים של תעסוקה, מסחר, נופש וספורט, מצפון לשכונת המגורים המתוכננת "שער טבעון"- תכנית מס' 301-0063719.


בדיקת ההיתכנות הסביבתית כוללת התייחסות להיבטים סטטוטוריים ותכנוניים, שימושי קרקע, הידרולוגיה וקידוחים ורדיוסי המגן שלהם, ערכי טבע ואקולוגיה, אתרי ביקור ומסלולי טיול, אתרי עתיקות, רעש, איכות אוויר והיבטים סיסמיים. הניתוח כולל גם השפעות הנובעות מפעילויות מחוץ לתכנית על ייעודי הקרקע בתכנית, כגון היבטי רעש ואיכות אוויר.