Sidebar

הקו הסגול במערכת הסעת המונים במטרופולין תל-אביב

חברת אתוס נבחרה להכין את תסקיר ההשפעה על הסביבה לקו הסגול. העבודה בהזמנת חברת נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ- חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון וההקמה של פרויקט המערכת להסעת המונים במטרופולין תל -אביב.


הקו הסגול הוא אחד משבעת קווי הרכבת הקלה אשר ירכיבו בעתיד את מערכת התחבורה עתירת הנוסעים (מתע"ן) במטרופולין תל-אביב, כפי שנקבע בתמ"א 23/א'/4. אורך הקו הוא כ- 33 ק"מ ועתידות להיבנות לאורכו מעל 50 תחנות.
בשלב הראשון הוכנו פרקים א'-ב' לתסקיר ההשפעה על הסביבה- תיאור הסביבה הקיימת ובחינת חלופות תכנוניות ויוגשו לבחינת המשרד להגנת הסביבה. לאחר בחירת החלופה הוכן השלב השני- פרקים ג'-ה' לתסקיר ההשפעה, דהיינו תיאור התכנית, תיאור ההשפעות הסביבתיות הצפויות ואמצעים למזעור וכן המלצות לשילוב הוראות בתכנית הסטטוטורית.
התסקיר מתמודד עם חלופות למיקום הדיפו, חלופות הקשורות לתוואי וכן חלופות טכנולוגיה וחלופות מיקרו למעבר התוואי ברחובות המתוכננים.