Sidebar

אתר תיירות ונופש בקעת תמנע- מסמך נופי-סביבתי

מטרת הפרויקט, בהזמנת משרד הפנים, היא מענה להנחיות להכנת מסמך נופי-סביבתי אשר הוכנו ואושרו על-ידי הועדה המחוזית דרום, מתוך מטרה להמליץ בפני הועדה המחוזית על חלופה מועדפת להקמת פרויקט מלונאי בסמוך לגבעת ססגון שמצפון לפארק תמנע.


חלקו הראשון של המסמך כולל ריכוז נתוני רקע בתחומי הנוף והסביבה: מפות רקע, שימושי קרקע, ייעודי קרקע (תמ"אות, תמ"מ ותכניות מפורטות), אתרי עתיקות, נחלים, גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה והיבטים סיסמיים ברמה המתארית, אקולוגיה, נוף ונצפות.
חלקו השני של המסמך בוחן ומנתח חלופות אתרים למיקום הפרויקט המוצע במרחב תמנע וכן חלופות להיקף שטח הפרויקט. הצוות בחן את האתר המקורי אשר עבורו הוכנה התכנית המפורטת וכן 9 אתרים נוספים אשר הוצעו על-ידי גורמים שונים. כמו כן נדונה המשמעות של חלופות האפס, דהיינו אי ביצוע הפרויקט.