Sidebar

שבילי אופניים רמת-גן- תכנית פריסת מתקני חניה

עיריית רמת גן שמה לה למטרה לקדם את תרבות רכיבת האופניים בעיר, הן לצרכי יוממות והחלפת תחבורה מוטורית והן לצורך קידום ופיתוח תחום הספורט בשטחים הפתוחים.

בשנת 2009 הוכנה תכנית אב לשבילי אופניים ברמת גן, שמטרתה גיבוש מערכת תוואי שבילי אופניים בעיר לחיבור שכונות המגורים אל מוקדים עירוניים, מוקדי הציבור, הפנאי, התעסוקה ומסופי התחבורה, כמו גם אל נתיבי אופניים העוברים באזור וכן אתרי בילוי ופנאי בסביבת העיר. שבילים אלה יכולים בעתיד להתחבר לתוואי רכיבה מחוץ לתחום המבונה לצרכי רכיבת פנאי וספורט.
תהליך הכנת התכנית למתקני חניה לאופניים ברמת גן, בהזמנת העיריה, היווה פרויקט חלוצי ברמה הארצית וכלל ארבעה שלבים עיקריים:
א. השוואת תקנים שונים לחניית אופניים.
ב. המלצה לתקן חניה לאופניים ברמת גן.
ג. הכנת פרוגרמה לכמויות מתקנים נדרשות.
ד. איתור מקום פרטני בכל אתר.
שלב א' בפרויקט בוצע לאחרונה והוצבו בו כ- 150 מתקני אופניים בפריסה עירונית.