Sidebar

מתקן פוטו-וולטאי במאגר נטופה

הפרויקט נכלל במסגרת בקשה להיתר בניה למתקן לייצור חשמל בעזרת תאים פוטו וולטאיים כחלק ממט"ש נטופה.


המתקן מתוכנן לייצר אנרגיה בהספק של עד 5 מגוואט אשר יועברו לשימוש באמצעות רשת חלוקת החשמל הנמצאת בסמוך לאתר.
המסמך הסביבתי, אשר הוכן על-ידי חברת אתוס, כלל את ההיבטים הסביבתיים של הקמת המתקן הפוטו וולטאי המתוכנן בשטח מאגר המים הדרומי של מט"ש נטופה והציע הוראות לשילוב בבקשה להיתר בניה למזעור השפעות סביבתיות בתהליך הביצוע, התפעושל ותחזוקת האתר.