Sidebar

מתקן פוטו-וולטאי אזורי תת"ל 57- פרויקט החלוציות

היזם, חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, (באמצעות תאגיד יעודי אשכול חבצלת-חלוציות אנלייט, שותפות מוגבלת) והישובים נווה, דקל, אוהד ובני נצרים יזמו מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בשיטה סולארית "פוטו-וולטאית" (PV).

המתקן ייצר חשמל בהספק של MW 55.
שטח התכנית, תת"ל 57, כ- 1,300 דונם כולל מערכת הולכה (המתקן עצמו על שטח של כ- 1,000 דונם) והאתר ממוקם דרומית לאוהד, כ-4 ק"מ מדרום לצומת גבולות על כביש 222, בתא שטח בין הכביש ובין הישובים אוהד ותלמי אליהו.
על פי נתוני הקרינה באזור המתקן, הוא יפיק אנרגיה השוות ערך לצריכה של כ- 18 אלף משקי בית בשנה.
מטרת הפרויקט הינה ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ואספקתו לאזור המוגדר כ"אזור עדיפות לאומית" מתוקף החלטת ממשלה מס' 1060 מיום 13/12/09 עבור אזור התיישבות חקלאית הקרוב הן לגבול מצרים והן לשטחי רצועת עזה.
הסדרת המתקן נערכה על-פי ההסדרה למתקנים גדולים שפורסמה על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. הפרויקט מקודם במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות (תת"ל 57) ומלווה בתסקיר השפעה על הסביבה, אשר הוכן על-ידי חברת אתוס.