Sidebar

כביש 4- פארדיס-טירת כרמל

חברת אתוס ליוותה את צוות התכנון בהיבטי איכות סביבה והכינה פרקים א'-ב' לתסקיר השפעה על הסביבה לדרך 4, בקטע בין פארדיס וטירת כרמל, עבור מע"צ- החברה הלאומית לדרכים ובניהול חברת עופר סלעי.