Sidebar

מגדלי הארבעה, דרום הקריה- תל אביב

המסמך הסביבתי, אשר הוכן על-ידי חברת אתוס, מהווה נספח להיתר הבניה וכמענה על דרישות הרשות לאיכות סביבה במסגרת הבקשה להיתר הבניה של פרויקט מגדלי הארבעה לשני מגדלי משרדים בת"א, בייזום קבוצת חג'ג' ובתכנון משרד משה צור אדריכלים.


ההיבטים הסביבתיים כוללים תכנית למזעור מטרדים סביבתיים במהלך הבנייה, היבטים של זיהומי קרקע, גזי קרקע ומי תהום, מערכות אוורור חניונים, היבטים אקוסטיים ובדיקת ההשפעות האפשריות של הצללות הבניינים על הסביבה ובנושא רוחות נבדקות ההשפעות האפשריות של המגדלים על פעילות האדם הצפויה בסביבתם.
בניה ירוקה- כחלק מהפרויקט מבוצע מהלך להבאת המבנים לעמידה בתקן התקף לבניה ירוקה, ת"י 5281, בפרקי התקן- אנרגיה, קרקע, מים, שפכים וניקוז ונושאים סביבתיים שונים (פסולת, רעש, קרינה ועוד).