Sidebar

מגדלי שרונה, דרום הקריה- תל אביב

המסמך הסביבתי, אשר הוכן על-ידי חברת אתוס, היווה נספח להיתר הבניה וכמענה על דרישות הרשות לאיכות סביבה במסגרת הבקשה להיתר הבניה של פרויקט מגדלי שרונה בת"א, הכולל 3 מגדלי יוקרה למגורים, בייזום חברת גינדי החזקות בע"מ ובתכנון משרד קיקה ברא"ז.


ההיבטים הסביבתיים אשר טופלו במסגרת היתר הבניה כללו טיפול הנחיות לטיפול מקדים בבניינים המיועדים להריסה, תכנית למזעור מטרדים סביבתיים במהלך הבנייה, היבטים של זיהומי קרקע, גזי קרקע ומי תהום, מערכות אוורור חניונים, היבטים אקוסטיים ובדיקת ההשפעות האפשריות של הצללות הבניינים על הגינון המוצע בפארק שרונה ובנושא רוחות נבדקו ההשפעות האפשריות של המגדלים על פעילות האדם הצפויה בסביבתם.
בניה ירוקה- כחלק מהפרויקט בוצע מהלך להבאת המבנים לעמידה בתקן התקף לבניה ירוקה, ת"י 5281, בפרקי התקן- אנרגיה, קרקע, מים, שפכים וניקוז ונושאים סביבתיים שונים (פסולת, רעש, קרינה ועוד).