Sidebar

שדרוג מערך המסלולים בנתב"ג

רשות שדות התעופה ביצעה את פרויקט שדרוג מערך המסלולים בנתב"ג. מטרת הפרויקט להגביר את בטיחות הטיסה במרחב הסובב את נתב"ג ולהתאים את קיבולת שדה התעופה לנפח הפעילות האווירית בעתיד. במסגרת הפרויקט, אשר אושר סטטוטורית במסגרת תמ"א 2/4 לנתב"ג, הוארכו המסלולים 08-26 ו- 03-21 וכן נסללו מסלולי הסעה להתאמת השדה לתקנים המחמירים ביותר.


חברת "אתוס- אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ" הופקדה על ביצוע המסמך הסביבתי אשר מלווה את היתר הבניה לפרויקט, בשלבים א' ו-ב' שלו. המסמך כלל היבטי חלופות תפעול וביצוע הפרויקט, רעש, פסולת בנין ומיחזור, עודפי עפר, ניקוז והידרולוגיה, מניעת זיהומי קרקע ומי תהום ועוד.