Sidebar

תמ"א 37 ח'- מתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי

חברת אתוס נבחרה לרכז את צוות הסביבה ולערוך את תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית תמ"א 37 ח'- למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי.

מטרתה העיקרית של תמ"א 37/ח', הינה יצירת תשתית תכנונית שתאפשר לחברות הגז להפיק, להוביל ולהזרים למערכת ההולכה הארצית הקיימת והמתוכננת גז טבעי מהמקורות שנתגלו וממקורות עתידיים, במידה ויתגלו, בקידוחים ימיים מול חופי ישראל.
תסקיר ההשפעה על הסביבה כלל בחינת חמש חלופות יבשתיות עבור מתקני הקבלה וטיפול: דור צפון, עין איילה, חגית מזרח, מט"ש חדרה ומט"ש מרץ. כמו כן, נבחנו 3 חלופות לאתרים בים למיקום פלטפורמות אשר יהוו חלק ממערך הטיפול בגז הטבעי וכן מערך צנרות מקשר בין המתקנים בים וביבשה. התכנית אושרה בשנת 2014.