Sidebar

ניהול תכנון נדרש לקידום וייעול הליך התכנון בתכניות סטטוטוריות מורכבות ורב-מערכתיות, ברמותיהן השונות – החל מתכנית מתאר ארצית וכלה בתכניות מפורטות למיניהן. ניהול התכנון כולל תאומים עם גופי התכנון השונים, עם מערכות מוניציפליות, תאום בין גורמי תכנון מקצועיים, הסרת חסמים, סיוע בקידום תכניות מקבילות העלולות לעכב קידום התכנית וכדומה. לאדריכל בעל נסיון עשיר בתכנון אורבני וסטטוטורי, יש יתרון מובהק בתפקיד זה, שכן יש לו ראיה רחבה וכוללנית - הוא התמודד בעבר עם התהליך, ומכיר אותו לפני ולפנים. דבר זה מאפשר לו לקבוע הנחות יסוד מבוססות לגבי צפי התקדמות, היכן ניתן להגיע לתיאומים, פשרות, היכן יש לפנות לאינסטנציות מסויימות שיסייעו בקידום התהליך וכדומה.

לאדריכל בעל ניסיון עשיר בתכנון אורבני וסטטוטורי, יש יתרון מובהק בתפקיד זה, שכן יש לו ראיה רחבה וכוללנית - הוא התמודד בעבר עם התהליך ומכיר אותו לפני ולפנים. דבר זה מאפשר לו לקבוע הנחות יסוד מבוססות לגבי צפי התקדמות, היכן ניתן להגיע לתיאומים, פשרות, היכן יש לפנות לאינסטנציות מסוימות שיסייעו בקידום התהלכיך וכדומה.

Picture4

 

 

Picture5Picture6